Kvinnoträdgården/ The Women Garden

Detta projekt är avslutat

I byn Kumra Bai Yoni, belägen i de centrala provinserna driver ett 60-tal kvinnor en kooperativ kvinnoträdgård, med stöd av Vf Portee.
Kvinnorna sköter hela processen, från beredning av fält, sådd, gallring och fram till skördning. Grödorna används dels för familjernas egen räkning men överskottet säljs på den lokala marknaden. Nya processer utvecklas. Idag nyttjas t ex soltorkning som metod för att bevara frukter som har förhållandevis kort säsong.

This project is finished

There is a village in the central provinces called Kumra Bai Yoni, where some 60 women runs a cooperative garden with support from Vf Portee.
The women run the entire process, from preparation of the fields, sowing, thinning and harvesting. The crops are used partly for the families themselves, but the surplus is sold on the local market.
New processes are being developed. Today, as an example, sun drying is used as a method of preserving fruit that have a relatively short season.